Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Næringsaktivitet på ulike typer landbrukseiendommer-Innhold

Tips en venn Skriv ut

NILF-notat 2008-25 Næringsaktivitet på ulike typer landbrukseiendommer

Av Heidi Knutsen, Anastasia Olsen, Siv Karin Paulsen Rye, Otto Sjelmo, Arild Spissøy og Kristin Stokke

ISBN: 978-82-7077-735-8
ISSN: 0805-9691

Hele rapporten i PDF-format (689 KB)

Innhold

Sammendrag
1 Innledning
 1.1 Oppbygging av notatet
2 Definisjoner
 2.1 Eiendomstyper - inndeling av populasjonen
 2.2 Definisjon av jord- og skogbruk, tilleggsnæring og annen næring
 2.3 Metode og føringspraksis i NILFs driftsgranskinger
 2.4 Begrepet tilleggsnæring
3 Tilleggsnæring på yrkesmessig drevne bruk
 3.1 Resultat og omfang for de ulike aktivitetene
 3.1.1 Driftsoverskudd, omsetning, arbeidsforbruk og investeringer i ulike tilleggsnæringsaktiviteter
 3.1.2 Omfanget av de ulike aktivitetene
 3.1.3 Myndighetenes satsingsområder
 3.2 Egenskaper ved tilleggsnæringen
 3.2.1 Egenskaper ved produktet
 3.2.2 Egenskaper ved kunden og markedet
 3.2.3 Ulike landbruksressurser
 3.2.4 Tilleggsnæring basert på jord- eller skog- og utmarksressurser
 3.3 Tilleggsnæringer med og uten arbeidsinnsats
 3.4 Lønnsomhet
 3.4.1 Grunnlaget for lønnsomhetsberegninger i ulike tilleggsnæringer
 3.4.2 Lønnsomhet i ulike tilleggsnæringer
 3.5 Driftsoverskudd og arbeidsinnsats
 3.6 Mangesysleri
 3.6.1 «Kapitalinntekter»
 3.7 Nettoinvesteringer
4 Annen næring på yrkesmessig drevne bruk
 4.1 Resultat for de ulike aktivitetene
 4.2 Lønnsomhet
 4.3 Driftsoverskudd og arbeidsinnsats
 4.4 Mangesysleri
 4.5 Omfanget av de ulike aktivitetene
5 Forskjeller mellom kommuneklasser, regioner m.m. for yrkesmessig drevne bruk
 5.1 Tilleggsnæring og annen næring i ulike kommuneklasser
 5.2 Regionale forskjeller i betydning av tilleggsnæringer og annen næringsvirksomhet
 5.3 Utbredelse og omfang av ulike tilleggsnæringer og annen næring i ulike landsdeler
 5.3.1 Tilleggsnæring
 5.3.2 Annen næring
 5.4 Tilleggsnæring og ulik struktur i jordbruket
 5.5 Kvinnelig og mannlig bruker
 5.6 Alder
 5.7 Oppsummering «yrkesmessig drevne bruk»
6 Næringsaktivitet på mindre bruk
 6.1 Utvalg og metode
 6.2 Feilkilder og usikkerhet
 6.3 Bakgrunnsdata
 6.4 Tilknytning til eiendommen
 6.5 Jordbruksaktivitet
 6.5.1 Disponering av arealet
 6.5.2 Husdyrhold
 6.6 Næringsaktivitet med tilknytning til bruket
 6.6.1 Omsetning og arbeidsinnsats
 6.7 Næringsaktivitet som ikke har tilknytning til eiendommens ressurser
 6.8 Lønnsarbeid
 6.9 Planer framover
 6.10 Oppsummering «mindre bruk»
7 Næringsaktivitet på landbrukseiendommer uten aktiv jordbruksdrift
 7.1 Utvalg og metode
 7.2 Feilkilder og usikkerhet
 7.3 Egenskaper ved respondentene
 7.4 Bruk av bygningene på eiendommene
 7.5 Disponering av jordbruksarealet på eiendommen
 7.6 Disponering av skog og utmarksarealet på eiendommen
 7.7 Næringsaktivitet som har tilknytning til eiendommens ressurser
 7.8 Næringsvirksomhet som ikke har tilknytning til eiendommens ressurser
 7.9 Planer fremover
 7.10 Oppsummering «landbrukseiendommer som ikke mottar produksjons-tilskudd»
8 Sammenstilling og konklusjoner
 8.1 Sammenstilling av resultater
 8.2 Total omsetning fra tilleggsnæring på ulike landbrukseiendommer
 8.3 Andre konklusjoner
Kilder
Vedlegg
 

NILF i media