Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Tilnærmet uendrede jordbruksinntekter i 2011

Tips en venn Skriv ut

Foto: stock.xchng

Totalkalkylen for jordbruket beregner det samlede økonomiske resultatet for jordbruket i Norge. Beregningene tar utgangspunkt i forholdene i tilnærmet “normale” år. For 2011 er det budsjettall etter at virkningen av årets jordbruksavtale er innregnet, men før virkningen av jordbruksfradraget i skatteligningen.

Årsverksinntekten framkommer som et resultat av en økning i de totale inntektene i jordbruket i 2011 på 785 mill. kr mens de totale kostnadene inkl. realrente er beregnet å øke mer, med 1155 mill. kr. Årsaken til at årsverksinntekten likevel øker er at antall årsverk går ned med 1 800 eller 3,7 prosent,- fra 55 000 til 53 200 årsverk. Sluttresultatet fordeles dermed på færre utøvere.
 
Fordelt på hovedinntektsgrupper, er det posten direkte tilskudd som øker mest i 2011 med 403 mill. kr. Økningen kommer for det meste på produksjonstilskuddene, dvs. areal- og husdyrtilskudd, driftstilskudd i melkeproduksjonen og beitetilskuddet, men også på avløserordningene. For plante- og husdyrproduksjonene er økningen henholdsvis 193 og 218 mill. kr. På plantesida bidrar særlig korn med inntektsvekst pga. prisøkninger. På husdyrsida bidrar særlig melk og egg, også her i hovedsak pga. prisøkninger.
 
På kostnadssiden er det realrentekostnadene som øker mest med 424 mill. kr. Dette skyldes høyere realrente. Det er her viktig å være oppmerksom på bruken av realrente i Totalkalkylen. Dette skyldes at kapitalslitet beregnes prisjustert, i motsetning til eks. i skatteregnskap hvor historisk kost legges til grunn. Ved historisk kost-prinsippet er det rimelig å bruke nominell rentekostnad. Samlet øker de to postene med vel kroner 580 millioner. Handelsgjødsel og kalk øker også relativt mye, opp 243 mill. kr. Også her skyldes økningen høyere priser, ca. 15 prosent i gjennomsnitt.
 
Sett over en lengre periode viser årsverksinntekten, vederlaget til arbeid og egenkapital pr. årsverk, en klar økning. Årsverksinntekten, som i 2006 var på 145 500 kr, var økt til 225 600 kr i 2010, en økning på 55,5 prosent. Mye av denne økningen skyldes høyere priser og tilskudd over jordbruksavtalen. Sammenliknet med andre grupper er likevel inntektsnivået lavt.
 
Se også rapportene
 
 
 
 
For mer detaljerte opplysninger, kontakt Oddmund Hjukse
 
 
Publisert 19. august 2011