Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Internasjonale matråvarepriser moderat ned i november

Tips en venn Skriv ut

Det internasjonale pengefondet (IMFs) matråvareprisindeks gikk ned med 0,7 prosent i november. Indeksen har gått ned sammenhengende siden august. Sammenliknet med samme tid i fjor, har matråvareprisindeksen gått ned med 10,3 prosent. Prisen på appelsiner gikk prosentvis mest ned i november. Rekordstore kornavlinger i 2011, økonomiske problemer i Europa og en relativt sterk dollar bidrar til synkende råvarepriser.

Foto: Stock.xchng

Vegetabilske råvarer
I november gikk kornprisene samlet sett ned med 0,9 prosent. Hveteprisen gikk ned med 2,8 prosent og maisprisen gikk ned med 0,2 prosent. Prisen på bygg og ris gikk opp med hhv. 1,3 prosent og 1,2 prosent.

Hveteprisen er fremdeles 2,5 prosent høyere enn til samme tid i fjor, mens maisprisen er 15,1 prosent høyere enn den var i november 2010. Også prisen på ris har økt med 12,1 prosent de siste 12 månedene.

Figur 1. Prisutviklingen på internasjonale vegetabilske råvarer og matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. november 2011. Kilde: IMF (2011)

Priser for oljefrø, oljer og proteinråvarer gikk samlet sett ned med 0,2 prosent i november. Det var imidlertid stor variasjon i prisutviklingen på de ulike råvarene. Prisen på soyabønner, soyabønnemel og soyabønneolje, samt solsikkeolje gikk ned med mellom 0,7 prosent og 5,3 prosent. Prisen på palmeolje gikk imidlertid opp med hele 7,8 prosent og prisen på fiskemel gikk opp med 3,7 prosent.

Sukkerprisindeksen gikk ned med 5,7 prosent i november, der prisnedgangen var størst i Asia (ned 6,8 prosent). I USA gikk sukkerprisen ned med 0,2 prosent, men i EU gikk den opp med 0,5 prosent.

Størst prisnedgang var det imidlertid for appelsiner i november. Prisen gikk ned med 30, 5 prosent. IMFs indeks for appelsiner er satt sammen av importpriser til Frankrike for diverse appelsiner.

Animalske råvarer
IMFs prisindeks viser at prisen på kjøttråvarer samlet sett gikk opp med 0,7 prosent i november. Dette skyldes hovedsakelig at prisen på storfekjøtt økte med 7,1 prosent. Prisen på kyllingkjøtt gikk også svakt opp (0,3 prosent). Prisen på svinekjøtt gikk ned med 7,3 prosent i november, og prisen på prisen på lammekjøtt gikk ned med 2,6 prosent.

Figur 3. Prisutviklingen på internasjonale animalske råvarer og matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. november 2011. Kilde: IMF (2011)

Gjødselpriser
Verdensbanken har månedlige internasjonale gjennomsnittspriser for ulike gjødselslag. I figur 4 vises prisutviklingen for fosfatsten, diammoniumsfosfat, urea og kaliumklorid fra juli 2005 og frem til i dag.

Gjødselprisene gikk samlet sett ned med 1,5 prosent i november. Prisen på DAP, TSP og UREA gikk ned med mellom tre og fire prosent, mens prisen på fosfatsten økte med 1,9 prosent.

Figur 4. Prisutviklingen på internasjonale gjødselpriser f.o.m. juli 2005 t.o.m. november 2011. Kilde: Verdensbanken (2011)

Den norske krona svekket seg i forhold til amerikanske dollar i november. Dette førte til at IMFs matråvareindeks gikk noe opp regnet i norske kroner. Sammenhengen mellom IMFs prisindeks i USD, i NOK og valutakursen illustreres i figur 5.

Figur 5. Valutakurs og prisutvikling på internasjonale matråvarer i norske kroner og USD f.o.m. juli 2005 t.o.m. november 2011. Kilde: IMF og Norges bank (2011)
 

Bakgrunn

Ifølge FAO er årsaken til den moderate prisnedgangen i november en betydelig oppskriving av prognosene for verdens kornavlinger i 2011/2012. Avlingene blir trolig større enn tidligere forventet i Russland og i noen asiatiske land. Russiske lagernivåer er også høyere enn tidligere forventet. I tillegg legger dystre utsikter for verdensøkonomien og en sterk dollar en demper på etterspørselen etter råvarer, noe som påvirkning råvareprisene.

I FAOs kvartalsrapport for verdens korn- og matvaresituasjon, bekrefter FAO at kornsesongen 2011 trolig vil resultere i en rekordavling på 2 323 millioner tonn. Selv om dette er lavere enn det man forventet i oktober, tilsvarer det likevel en økning på 3,5 prosent sammenliknet med avlingene i 2010. Dette bidrar til å møte økt etterspørsel, samt å fylle opp verdens kornlagre.

Globale hveteavlinger økte med 6,5 prosent sammenliknet med 2010, mens prognosen for fôrkorn og ris tilsier en økning på hhv. 1,9 og 3,0 prosent. Dette til tross for usikre risavlinger i Indonesia på grunn av mye nedbør.

Prisvolatilitet
De siste årene har prisene på matråvarer vært mer volatile enn tidligere, det vil si at det har vært større uventede svingninger i prisene enn det som kan tillegges vanlige sesongvariasjoner. Det er forventet at prisene vil fluktuere mye framover. FAO rapporterer om en rekke uforutsigbare hendelser som har bidratt til å påvirke matråvareprisene i negativ retning det første halvåret av 2011, blant annet katastrofen i Japan og politisk uro i Nord-Afrika og Midtøsten. Økte oljepriser og usikkerhet i finansmarkedet og i den globale økonomien bidro også til økte priser og volatilitet. I andre halvdel av 2011 ser vi at større avlinger og økonomisk usikkerhet har dempet prisene noe.

Utviklingen i internasjonal økonomi, økning i folketallet, større grad av urbanisering og endret forbruksmønster er alle faktorer som påvirker jordbruksmarkedene. Det er blant annet forventet at forbruket vil rette seg mot kjøtt, meieri- og ferdigprodukter når inntekten øker i mange utviklingsland. Energimarkedet er også tett bundet opp mot de internasjonale råvareprisene på mat, og utviklingen i bruk av bioenergi får stadig større betydning for matvaremarkedet. Verdens matsikring og den økonomiske utviklingen i Kina og India er også viktig for den fremtidige prisutviklingen for jordbruksråvarer.

 

Aktuelle linker:

Prisindeksene fra IMF er basert på prisutvikling på handelsvarer (import og eksport), og ikke pris til forbruker. IMF korrigerer priser bakover i tid.

 

For mer detaljerte opplysninger, kontakt Ellen Henrikke Aalerud.

 

Les mer om matpriser.

Se også oversikt over andre forsidesaker.

 


Publisert 19.12.2011