Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Internasjonale matråvarepriser fortsatte ned i oktober

Tips en venn Skriv ut

Foto: stock.xchng

Det internasjonale pengefondet (IMFs) matråvareindeks gikk ned med 5,6 prosent i oktober, og dermed fortsatte nedgangen fra september, da prisindeksen gikk ned med 3,5 prosent. Prisen på soyabønner gikk mest ned i oktober, men også prisen på mais, oljer og sukker gikk ned. Prisene har gått ned 9,7 prosent hittil i år, men er fremdeles 1,4 prosent høyere enn den var i oktober 2010. Økonomisk usikkerhet og gode avlinger er hovedårsaken til prisnedgangen.

Vegetabilske råvarer
I oktober gikk kornprisene samlet sett ned med 6,5 prosent. Samtlige kornpriser som inngår i IMFs råvareprisindeks gikk ned. Hveteprisen gikk mest ned i oktober (ned 8,5 prosent). Maisprisen gikk ned med 7,2 prosent, og byggprisen gikk ned med 0,9 prosent. Også risprisen gikk ned i oktober (ned 2,2 prosent), til tross for oversvømmelser og mye regn i store deler av Sørøst-Asia.

Hveteprisen har gått ned med 11,5 prosent siden januar og 2011 har gitt gode hveteavlinger. USAs landbruksdepartement (USDA) estimerer årets globale hveteavlinger til 682 mill. tonn, en oppgang på 35 mill. tonn eller fem prosent sammenliknet med i fjor. Hveteprisen er likevel syv prosent høyere enn den var i oktober 2011.

Prisen på mais og bygg er også høyere enn i januar i år (hhv. 3,6 prosent og 19,5 prosent høyere). Til tross for at produksjonen av fôrkorn har økt fra 1,1 mrd. tonn i 2010 til 1,13 mrd. tonn i 2011, er også mais- og byggprisen høyere enn i tilsvarende måned for ett år siden. Maisprisen er 16,6 prosent høyere, byggprisen er 19 prosent høyere enn i oktober 2010.

Til tross for nedgangen i oktober har prisen på ris gått opp med 13,9 prosent hittil i år, og er nå 12,9 prosent høyere enn den var for ett år siden. Figur 1 viser prisutviklingen på internasjonale vegetabilske råvarer og matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. oktober 2011.

Priser for oljefrø, oljer og proteinråvarer gikk samlet sett ned med 7,2 prosent i oktober. Med unntak av prisen på fiskemel, som gikk opp med 0,4 prosent, og prisen på olivenolje og peanøttolje, som forble uendret, gikk samtlige priser ned. Størst prisnedgang hadde soyabønner (ned 9,1 prosent) og soyabønnemel (ned 9,0 prosent). Også prisen på soyaolje og palmeolje gikk betydelig ned (med hhv. 9 prosent og 7,6 prosent). Internasjonale priser for oljefrø, oljer og proteinråvarer er 3,3 prosent høyere sammenliknet med tilsvarende måned for ett år siden.

Sukkerprisindeksen gikk ned med 1,3 prosent i oktober, der prisene gikk ned både i Asia, EU og USA. Nedgangen var mindre enn i forrige måned, og prisene gikk ned med 1,3 prosent i Asia, 0,2 prosent i EU og 2,8 prosent i USA. Sukkerprisen er 1,6 prosent lavere enn den var for ett år siden. Figur 2 viser noen utvalgte priser for proteinråvarer og sukkerprisen i USA.
 

Figur 2. Prisutviklingen på internasjonale vegetabilske råvarer og matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. oktober 2011. Kilde: IMF (2011)

Animalske råvarer
IMFs prisindeks viser at prisen på kjøttråvarer samlet sett gikk opp med 0,9 prosent i oktober. Prisen på kraftfôrkrevende kjøttslag som svinekjøtt gikk opp med 4,4 prosent, og prisen på kyllingkjøtt forble uendret i oktober. Prisen på storfekjøtt og lam gikk ned med hhv. 0,9 og 0,4 prosent.

Figur 3. Prisutviklingen på internasjonale animalske råvarer og matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. oktober2011. Kilde: IMF (2011)

Gjødselpriser
Verdensbanken har månedlige internasjonale gjennomsnittspriser for ulike gjødselslag. I figur 4 vises prisutviklingen for fosfatsten, diammoniumsfosfat, urea og kaliumklorid fra juli 2005 og frem til i dag.

Gjødselprisene økte samlet sett med 0,1 prosent i oktober. Gjødselprisene er 23,4 prosent høyere enn de var i januar i år, og 34,0 prosent høyere enn for tilsvarende måned i fjor.

Figur 4. Prisutviklingen på internasjonale gjødselpriser f.o.m. juli 2005 t.o.m. oktober 2011. Kilde: Verdensbanken (2011)

Den norske krona svekket seg også noe i forhold til amerikanske dollar i oktober. Dette førte til at prisindeksen for internasjonale matråvarer gikk ned mer regnet i norske kroner. Nedgangen var på 5 prosent i oktober. Sammenhengen mellom IMFs prisindeks i USD, i NOK og valutakursen illustreres i figur 5.

Figur 5. Valutakurs og prisutvikling på internasjonale matråvarer i norske kroner og USD f.o.m. juli 2005 t.o.m. oktober2011. Kilde: IMF og Norges bank (2011)

Bakgrunn
Nedgangen i kornpriser i oktober skyldes global økonomisk nedgang og gode kornavlinger sammenliknet med høsten 2010. USDA estimerer at verdens kornproduksjon samlet øker fra 2,2 mrd. tonn i 2010/11 til 2,3 mrd. tonn i 2011/12, eller en økning på omtrent tre prosent. Økningen skyldes gode værforhold og store avlinger i Nord-Afrika, Sør-Øst Asia og Svartehavsregionen. Også produksjonen av ris er estimert å øke fra 451,2 mill. tonn til 461,0 mill. tonn. Regn og flom i Sørøst-Asia påvirker risavlingene i store deler av regionen, men der åkrene ikke er oversvømt, har monsoonregnet bidratt til høyere avlinger enn i fjor.

Prisvolatilitet
De siste årene har prisene på matråvarer vært mer volatile enn tidligere, det vil si at det har vært større uventede svingninger i prisene enn det som kan tillegges vanlige sesongvariasjoner. Det er forventet at prisene vil fluktuere mye framover. FAO rapporterer om en rekke uforutsigbare hendelser som har bidratt til å påvirke matråvareprisene i negativ retning det første halvåret av 2011, blant annet katastrofen i Japan og politisk uro i Nord-Afrika og Midtøsten. Økte oljepriser og usikkerhet i finansmarkedet og i den globale økonomien bidro også til økte priser og volatilitet.

Utviklingen i internasjonal økonomi, økning i folketallet, større grad av urbanisering og endret forbruksmønster er alle faktorer som påvirker jordbruksmarkedene. Det er blant annet forventet at forbruket vil rette seg mot kjøtt, meieri- og ferdigprodukter når inntekten øker i mange utviklingsland. Energimarkedet er også tett bundet opp mot de internasjonale råvareprisene på mat, og utviklingen i bruk av bioenergi får stadig større betydning for matvaremarkedet. Verdens matsikring og den økonomiske utviklingen i Kina og India er også viktig for den fremtidige prisutviklingen for jordbruksråvarer.

Aktuelle linker:
 
Prisindeksene fra IMF er basert på prisutvikling på handelsvarer (import og eksport), og ikke pris til forbruker. IMF korrigerer priser bakover i tid.
 
For mer detaljerte opplysninger, kontakt Ellen Henrikke Aalerud.

 
Les mer om matpriser.
 
Publisert 11.11.2011