Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken-Innhold

Tips en venn Skriv ut

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken

ISSN: 0806-4652

Hele publikasjonen i PDF-format (1185 KB)

Innhold

 
I Oversiktsdel
 
1 Innledning
2 Produksjonsgrunnlag og strukturutvikling
 2.1 Areal og arealutvikling
 2.2 Strukturutvikling i noen produksjoner
3 Produksjon og matvareforbruk
 3.1 Oversikt over samlede produserte mengder
 3.2 Økologisk jordbruk
 3.3 Import og eksport
 3.4 Selvforsyningsgrad
 3.5 Norsk andel av kraftfôrforbruket
4 Trygg mat, dyrevelferd, dyre- og plantehelse
 4.1 Trygg mat
 4.1.1 Zoonoser
 4.1.2 Rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler
 4.1.3 Restmengder av forbudte eller uønskede stoffer i kjøtt og levende dyr
 4.2 Dyrehelse og dyrevelferd
 4.3 Plantehelse
5 Distriktspolitikk og sysselsetting
 5.1 Utviklingen i antall jordbruksbedrifter og areal
 5.1.1 Jordbruksbedrifter i de ulike landsdeler
 5.1.2 Jordbruksbedrifter og areal i de ulike kommuneklasser
 5.1.3 Jordbruksbedrifter og areal i de ulike virkeområdene for distriktspolitiske virkemidler
 5.2 Utviklingen i noen produksjoner
 5.3 Sysselsetting
 5.4 Utviklingen i arbeidsforbruket i jordbruket
 5.4.1 Landsdelsnivå
 5.4.2 Kommuneklasser
 5.4.3 Virkeområder for distriktspolitiske virkemidler
 5.5 Alder på bruker
 5.6 Eiendomsoverdragelse og rekruttering
 5.7 Bygdeutvikling
 5.8 Tilleggsnæringer
6 Miljø- og ressursvern
 6.1 Miljøprogram i jordbruket
 6.2 Kulturlandskapet og bruken av arealene
 6.3 Rovdyrskader på beitedyr
 6.3.1 Erstatninger av sau og lam
 6.3.2 Antall sau i de ulike rovdyrsonene, og tapsprosent
 6.4 Forurensing fra landbruket
 6.4.1 Klimagasser
 6.4.2 Jordarbeiding, erosjon og intensitet
 6.4.3 Gjødselforbruk
 6.4.4 Plantevernmidler
 6.4.5 Innsamling av landbruksplast
7 Inntekter, økonomiske forhold og levekår
 7.1 Utvikling i vederlag til arbeid og egenkapital for Totalkalkylens normaliserte regnskaper
 7.2 Utvikling i vederlag til arbeid og egenkapital for de enkelte områdene, driftsformene og størrelsesgruppene
 7.2.1 Inntekt etter område
 7.2.2 Inntekt etter produksjon
 7.2.3 Inntekt etter bruksstørrelse
 7.3 Personinntekt fra jordbruk, skogbruk og fiske
 7.4 Alminnelig inntekt
 7.5 Levekår
 7.5.1 Levekår og økonomi
 7.5.2 Helse
 7.5.3 Velferd og avløsning
 7.6 Utvikling i egenkapital, gjeld, inntekt og forbruk
 7.7 Lønnsutvikling etter næring
8 Bruken av innsatsfaktorer i jordbruket - kostnadsutviklingen
 8.1 Ikke-varige innsatsfaktorer
 8.1.1 Verdier og indekser
 8.1.2 Kraftfôrpriser
 8.2 Varige innsatsfaktorer
 8.3 Priser på jordleie
 8.4 Renter
 8.5 Bruk av driftskreditt i landbruket
 8.6 Tap på utlån i landbruket
 8.7 Innsatsfaktorer sett i relasjon til produksjon
 8.8 Kostnadsutviklingen i omsetningsleddene
 8.8.1 Organisasjonenes totale kostnader
 8.8.2 Total aktivitet
 8.8.3 Antall ansatte
 8.8.4 Anleggsstruktur
 8.8.5 Enhetskostnader
 8.8.6 Kjøttsamvirkets normerte slaktekostnad
9 Priser
 9.1 Prissammenligninger og matvarenes andel av forbruket
 9.2 Poteter og grønnsaker
 9.3 Melk og melkeprodukter
 9.4 Storfekjøtt
 9.5 Sau- og lammekjøtt
 9.6 Svinekjøtt
 9.7 Egg
10 Likestilling
 10.1 Brukere og sysselsetting i jordbruket etter kjønn
 10.2 Eiere etter kjønn og eiendomsoverdragelser
 10.3 Driftsformer
 10.3.1 Inndeling
 10.3.2 Driftsform og produksjon
 10.4 Arbeidsforbruk og utdanning
 10.5 Personinntekt fra jordbruket og andre næringer
11 Internasjonale rammevilkår
 11.1 OECDs støtteberegninger for jordbruket
 11.2 Norges oppfølging av WTO-forpliktelsene
 

NILF i media