Livsviktig kunnskap om landbruk og mat
 

Statistikk

 

Seminar & kurs

 

Publikasjoner

 

Kompetanse & personer

 


Lønner det seg å investere i robotmelking?

Foto: Gard Mjaaland
Melkeproduksjonsbruk som har investert i melkerobot, har svakere økonomiske resultat målt etter vederlag per årsverk, enn bruk med andre melkesystem.

Samtidig er det store innbyrdes forskjeller mellom brukene som har investert i melkerobot.
Uendret resultat for samdrifter i melkeproduksjon fra 2012 til 2013

Foto: Anna Rehnberg 
Samdrifter i melkeproduksjon oppnådde i 2013 samme resultat som året før, mens enkeltbrukene hadde en nedgang på ti prosent. For brukene samlet var nedgangen tre prosent. 

Resultatet er målt som økonomisk vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk.   

 

Industri i medvind

Matindustriens konjunkturundersøkelse viser at utviklingen i 2014 var god for mange bedrifter. To tredjedeler av bedriftene som svarte hadde økt sin omsetning. Årsaken er økt produksjonsvolum og økte priser.

Prisøkning på matvarer i februar

Fra januar til februar steg forbrukerprisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 1,9 prosent. Dette skyldes hovedsakelig prisøkninger på mineralvann, leskedrikker, juice og grønnsaker.

SSBs konsumprisindeks (KPI) steg med 0,4 prosent i samme periode.

 
Foto: Silje Nordby Skøien 

Råvareprisfall på verdsmarknaden i februar

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med
3,7 prosent i februar. Prisen fall kraftig innanfor fleire råvaregrupper, og svinekjøt peika seg nok ein gong ut med eit prisfall på heile
15,3 prosent.

Foto: stock.xchng

Summer school in Comparative Rural Policy

Are you interested in Comparative Rural Policy, developing your competences, widening your network and compare policies across countries?

Then you should consider joining the International Comparative Rural Policy Institute – and the summer school in Ireland this year.

Høg investering trass lågare jordbruksinntekter

Resultatet frå driftsgranskingane viser stor investeringsvilje blant bønder i Rogaland og Agder, trass nedgang i jordbruksinntektene for 2013.

Dette går fram av NILF-notat 2015-3.

 Foto: Anna Rehnberg /© Norsk 
genressurssenter/Skog og landskap 

Låg lønnsomhet for nyskapende bønder

Foto: Stock.xchng

Innovative, risikovillige og proaktive bønder gjør det dårligere økonomisk enn sine mer forsiktige og konservative kolleger. Dette til tross for at myndigheter oppfordrer til mer entreprenørskap i landbruket.

En ny studie har koblet regnskapsdata med bøndenes svar på spørsmål om holdninger til entreprenørskap og nyskaping.

 

Klimaavgift på rødt kjøtt?

Dette spørsmålet stiller Odd Magne Harstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Ola Flaten, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i et leserinnlegg i Nationen 23.02.2015.

 

 


Foto: Anna Rehnberg/Norsk genressurssenter

Bønder bør sjonglere med ballane

Forskarar rår no bøndene til å blande avlinga frå første, andre og eventuelt tredje slått for å få best mogleg fôr til kyrne.  Forskar Ola Flaten frå NILF er med i prosjektet, som starta i opp i 2011.

 
 


Foto: Morten Günther/Bioforsk

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) to be launched July 1st 2015

The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) will be Norway’s largest interdisciplinary research institute in the agricultural and environmental sphere, and one of Norway’s largest research institutes. Alvhild Hedstein has been appointed Director General.

 
 

Foto: Olav Heggø/FotoVision AS


Ulik utvikling mellom økologiske og konvensjonelle mjølkebruk

Økologiske bruk og konvensjonelle bruk som hadde like mange årskyr i 2009, har hatt ulik utvikling i tiden fram til 2013. Mens de konvensjonelle brukene har økt produksjonen mye, er det mindre forskjeller i produksjonsomfang for de økologiske brukene i samme femårsperiode.


 Foto: Geir Harald Strand/Skog og Landskap 

Om arbeidsforbruk i jordbruket - NILFs innspill til produktivitetskommisjonen

NILF er blitt bedt av produktivitets-kommisjonen om å utrede nærmere om arbeidsforbruk og produktivitetspotensialet i norsk jordbruk. I denne saken vedlegges notatet som gjør rede for grunnlaget for NILFs beregninger.

Råvareprisfall på verdsmarknaden i januar

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med 2,9 prosent i januar. Prisen fall kraftig innanfor fleire råvaregrupper, og svinekjøt peika seg ut med eit prisfall på heile 11,9 prosent.

PhD-stipendiatstilling ledig/PhD scholarship within economics (economic-statistical modelling)

NILF is offering a 3-year PhD scholarship with primary tasks within economic risk modelling and use of integrated pest management in cereal and fruit production.
 

Matvareprisene økte i januar

Fra desember til januar steg forbrukerprisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 0,9 prosent. Dette er omtrent samme økning som tilsvarende periode i fjor. SSBs konsumprisindeks (KPI) falt med 0,1 prosent i samme periode.
 

Norsk institutt for bioøkonomi opprettes fra 1.juli 2015

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) blir Norges største tverrfaglige forsknings-institutt innen landbruk og miljø, og blant de aller største forskningsinstituttene i landet.

Alvhild Hedstein er tilsatt som administrerende direktør.

Liten endring i lønnsomhet for Nord-Norske gårdsbruk i 2013

Av 888 bruk som deltok i NILFs driftsgranskinger i 2013, var 109 fra Nord-Norge. NILF-notat 2015-2 presenterer økonomisk resultat og utvikling for disse brukene.

I tillegg omtales den store spredningen i økonomisk resultat på driftsgranskingsbrukene. 

Om arbeidsforbruk i jordbruket - NILFs innspill til produktivitetskommisjonen

NILF er blitt bedt av produktivitets-kommisjonen om å utrede nærmere om arbeidsforbruk og produktivitetspotensialet i norsk jordbruk. I denne saken vedlegges notatet som gjør rede for grunnlaget for NILFs beregninger.

Notat om landbruksøkonomien på Vestlandet

Driftsgranskingane er ei årleg rekneskapsgransking som omfattar om lag 888 bruk over heile landet.  Dette notatet inneheld lokale data frå Vestlandet.

Målet med slike  årlege analyser av landbruket, er å vise resultat og utvikling i økonomiske  tilhøve på gardsbruk der inntekter frå jordbruket har eit vesentleg omfang.
 

Landbruksrekneskap i 100 år

Med sitt notat om Driftsgranskingane 100 år, leverer Agnar Hegrenes i NILF eit arbeid som er av historisk interesse både frå eit landbruksøkonomisk og eit samfunnsmessig perspektiv.  

Notatet gir eit oversyn over rekneskapssystemet som Håkon Five utarbeidde for landbruket rundt 1910.
 

Call for Proposals to Book on Grounded Innovation

High quality chapters are sought for a new peer reviewed book on Inclusive, Grounded Innovation within bioresources. Outline proposals to be submitted by March 1st 2015.

Kraftig prisfall på kjøt på verdsmarknaden i desember

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med 0,2 prosent i desember.
Ei viktig årsak er eit prisfall på storfekjøt på heile 7,9 prosent. IMF sin matprisindeks består av eit vekta gjennomsnitt av prisutviklinga innan varegruppene kornvarer, sukker, vegetabilske oljer/protein, kjøt, sjømat, appelsinar og bananar.

Foto: Stock.xchng

Kraftig prisfall på matvarer i desember

Fra november til desember falt forbrukerprisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 1,6 prosent. Årsaken var prisnedgang på typiske julevarer som sjokolade, frisk frukt og svinekjøtt. SSBs konsumprisindeks (KPI) var uendret i den samme perioden. Historisk er det ikke uvanlig at matprisene faller noe i desember, men prisfallet har vært særlig sterkt de siste tre årene.

Om beregning av erstatninger etter tap til rovdyr

NILFs notat 2014-16, Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovdyrerstatninger, har lagt spesielt vekt på å beregne konsekvenser for avlsarbeidet som følge av tap av sau til fredet rovvilt. Det er denne faktoren som antas å ha endret seg mest siden 1998 da tilsvarende kostnadsberegninger knyttet til rovvilttap ble gjennomført.  

Sysselsettingen går ned og effektiviteten opp i Finnmark-jordbruket

Det viser resultatet av NILFs analyse ‘Verdiskaping og sysselsetting av jordbruket i Finnmark.’ Sysselsettingen er gått ned fra 535 årsverk i 2004 til 301 i 2014. Verdiskapingen er gått ned fra 121 millioner til 116 millioner i samme periode.

Eurostats jordbruksprognose for 2014 viser nedgang i EU, økning i Norge

Foto: Stock.xchng
Eurostat, EUs statistiske kontor, har nettopp offentliggjort sine første prognoser for inntektsutviklingen i jordbruket i Europa for 2014. I faste priser viser jordbruks-inntekten «factor income» per årsverk en nedgang for EU samlet på -1,7 prosent.

Prisnedgang på frukt og grønt i november

Foto: Stock.xchng
Fra oktober til november steg forbrukerprisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 0,2 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) steg med 0,1 prosent i samme periode.

Sterkest prisnedgang ble registrert på frukt og grønt, der prisen falt med 3,0 prosent.

Maisprisen auka kraftig på verdsmarknaden i november

Foto: stock.xchng
 Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) auka med 1,4 prosent i november. Prisauke på kornråvarer, vegetabilske oljer og protein ligg bak.

Mais skil seg særleg ut med ein prisauke på 9,4 prosent.

 

Svakt driftsresultat i jordbruket i 2013

Etter stor framgang i 2012, gjekk jordbruksinntektene ned  med 5 prosent frå 2012 til 2013. Årsakene til nedgangen var låge grovfôravlingar, nedgang i mjølkepris og nedgang i inntekter frå svinehald.

Dessutan var det generell kostnadsauke, i tillegg til rekordstore investeringar.

'Utsyn over norsk landbruk' gir oversikt

Foto: P. Rutherhagen, Johner RF
Lurer du på hvor mye kjøttproduksjon utgjør av inntektene i jordbruket? Svaret er 38 prosent. Melk står for 28,4. Eller visste du at bare 3,2 prosent av samlet landareal i Norge er dyrket jord?

Dette og tilsvarende spørsmål finner du svar på i NILF-publikasjonen Utsyn over norsk landbruk.
 

10.12. Seminar: Driftsgranskingar 2013

NILF inviterer til ope seminar med framlegging av økonomisk resultat for norske gardsbruk for 2013 og utviklinga det siste tiåret.
 

Beregninger fra NILF om verdiskaping i pelsdyrnæringen

I dagens Nationen 25.11.,  vises det til beregninger fra NILF om hva en avvikling av pelsdyrnæringen kan utløse av erstatningskrav. Beregningen fra NILF, og notatet den er en del av, er lagt ut her.

Kronikk: Hvor blir det av satsingen?

Bedre tilrettelegging for bruk av bioenergi i Norge kan bidra til reduserte CO2 -utslipp og lokal næringsutvikling. Det mener forskere og entreprenører i en nylig publisert kronikk om behovet for raskere utbygging av fornybar energi, og hva som skal til.

 

25.11. Seminar: Klimaendringer og matforsyning - hva vi vet, og hva vi trenger å vite

                           Foto: Reuters
Få et innblikk i forskning om klimaendringer og mulige konsekvenser for verdens matforsyning når professor John M. Antle holder innlegg hos NILF. Antle er en av USAs ledende landbruksøkonomer. 
 

Prisen på matråvarer fall på verdsmarknaden i oktober

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med 1,2 prosent i oktober.

Det var prisfall i alle råvaregrupper. Sterkast prisnedgang blei registrert for vegetabilske oljer og protein, der prisindeksen gjekk ned med 2,4 prosent.

26.11. Seminar: Er vi modne for kommersialisering av elg- og hjortejakt?

Jakt er en gammel tradisjon i Norge. Likevel blir de som ønsker å starte med jaktturisme ofte møtt med motstand i lokalsamfunnet.

NILF inviterer til åpent seminar. 

Norske matvarepriser gikk ned i oktober

        Foto: nofima
Fra september til oktober falt forbrukerprisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 0,2 prosent. Til sammenligning steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,1 prosent.

Mulige effekter av redusert matproduksjon ved økt matmoms

I Dagsrevyen 06.11. og Nationen 05.11. vises det til beregninger fra NILF om hva en reduksjon i matproduksjon som følge av økt moms på matvarer kan føre til. Forutsetningene for beregningene er lagt ut her.

Matindustrien blir stadig viktigere

Antall bedrifter i matindustrien har økt årlig siden 2009, og i dag er bare verkstedindustrien større. Rundt hver femte industriarbeider er sysselsatt i matindustrien, viser nye tall.

De presenteres i rapporten Mat og industri 2014.

05.11.2014

5.11. Matindustriens produktivitets- og vekstmuligheter

Matindustrien er sentral i norsk næringsliv og i forbrukermarkedene. I forbindelse med publisering av rapporten Mat og industri 2014, arrangerer NILF 5. november seminaret Matindustriens produktivitets- og vekstmuligheter. 
 

Etterlyser pølsemakere

Til tross for stadig automatisering, har matindustrien et stort behov for fagarbeidere.

Dette viser en rapport NILF la fram på NHOs konferanse Kompetanse for fremtiden i dag.

16.10.2014

 

 

 

Matvareprisene gikk ned i september

Fra august til september falt prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 0,6 prosent.

Til sammenligning steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,5 prosent.

 

Prisfall for matråvarer på verdsmarknaden i september

Trass i sterk prisauke på storfekjøt, fall prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) med 5,2 prosent i september.

Årsaka er fortsatt fall i prisindeksen for laks, vegetabilske oljer/protein og kornråvarer. 

15. oktober: Trenger moderne landbruk lokalsamfunn?

Det er velkjent at bondens familie fortsatt spiller en rolle i gårdsøkonomien, teknologisk utvikling til tross.

Men hva med resten av lokalsamfunnet? Har det økonomisk betydning for moderne gårdsbruk om andre gårder og naboer er i nærheten? NILF inviterer til åpent seminar der temaet blir belyst. 

Ny rapport om effektiv arealutnyttelse

NILF har sammen med flere institutter produsert ny kunnskap om effektiv arealutnyttelse og økt matproduksjon. En viktig konklusjon er at matproduksjon kan økes med om lag 16 prosent på dagens areal. Det er dermed ingen entydig sammenheng mellom arealbruk og matproduksjon.

 

Bli forsker i NILF, stillinger ledig


Samfunnsvitere søkes til forskerstillinger innenfor landbruk og ressursforvaltning.

Stillingene innebærer forskning, utredning, prosjektutvikling og formidling innenfor NILFs fagområder.

Kurs: Driftsplan opp av skuffa!

Velkommen til kurs om mål og styring i landbruksforetak, og hvordan utarbeide en god driftsplan.

Kurset er for regnskapsførere, landbruksrådgivere, gårdbrukere, ansatte i landbrukssektoren og andre med interesse for landbruk.

Matvareprisene gikk ned i august


Fra juli til august falt prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 1,2 prosent. Til sammenligning falt konsumprisindeksen (KPI) med 0,3 prosent.

Prisfall på matråvarer internasjonalt i august

Prisen på matråvarer fall på verdsmarknaden i august.

Trass i  sterk prisauke på storfekjøt, fall prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) med 3,5 prosent i august. Årsaka er mellom anna fall i prisindeksen for laks og kornråvarer.

 

Økte matvarepriser i juli

Fra juni til juli økte prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 3,1 prosent.

Dette er den sterkeste månedlige økningen siden juli 1982, og er 0,7 prosentpoeng mer enn samme periode i fjor.  

Prisen på soya fall på verdsmarknaden i juli

Prisen på soya fall på verdsmarknaden i juli
Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med 2,1 prosent i juli. Årsaka er mellom anna eit fall i prisindeksen for soya. 

Matprisindeksen frå IMF er eit vekta gjennomsnitt av prisutviklinga innan varegruppene korn, sukker, vegetabilske oljer/protein, kjøt, sjømat, sukker, appelsiner og bananer.

19. august: Lokal, global og sporbar matproduksjon

Foto: Idun Leinaas, biodynamisk
NILF inviterer til åpent seminar om konsekvenser og muligheter knyttet til lokal og global matproduksjon.

Interessen øker for lokal matproduksjon, sporbarhet og økologi i verdikjeder.
Er det mulig å skape bærekraftig matproduksjon og distribusjon i en globalisert økonomi?

Ledig stilling som førstekonsulent/rådgjevar

Vil du vere ein del av det viktigaste kompetansemiljøet innan landbruks- og matvareøkonomi i Norge? Ved NILF sitt avdelingskontor i Bergen er det ledig fast stilling på avdeling for statistikk og analyse. (08.08.2014)
 

Effekter av Innovasjon Norges virkemidler til jordbruket

Det viser seg vanskelig å påvise effekter på økonomisk resultat av Innovasjon Norges investeringsstøtte til jordbruket. Støtten kan likevel være svært viktig både for økonomiske resultat og produktivitetsvekst over tid. Bedre verktøy og metoder må utvikles for å kunne påvise disse sammenhengene.


 

Reduserte matpriser i juni

Fra mai til juni gikk prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer ned med 0,5 prosent. Til sammenligning gikk konsumprisindeksen KPI ned med 0,2 prosent i tilsvarende periode.

Prisen på kveite fall på verdsmarknaden i juni

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med 3,7 prosent i juni. Årsaka er blant anna eit fall i prisindeksen for kveite. IMFs matprisindeks består av eit vekta gjennomsnitt av prisutviklinga innan varegruppene kornvarer, sukker, vegetabilske oljer/protein, kjøt, sjømat, sukker, appelsinar og bananar.

Hvordan bidrar forskning til verdiskaping?


Det er temaet for Bioforsk-konferansen 2015 som arrangeres 4.-5. februar på Hamar. Planleggingen er i full gang, og viktige samfunnsspørsmål står sentralt i programmet.

NILF slås sammen med Bioforsk og Skog og landskap


Regjeringen har besluttet å slå sammen Bioforsk, NILF og Skog og landskap fra 1. juli 2015.

Hvorfor dyrker ikke flere økologisk?

Norge er langt unna målet om at 15 prosent av all jordbruksproduksjon skal være økologisk i 2020. I denne kvalitative studien belyser NILF hvorfor ikke flere dyrker økologisk frukt og grønt.

 

Økte matpriser i mai

Etter en nedgang i priser på matvarer og alkoholfrie drikkevarer forrige periode, steg matprisene med 1,2 prosent fra april til mai. Konsumprisindeksen KPI økte til sammenligning med marginale 0,1 prosent i mai. I følge SSB skyldes prisnedgangen i forrige periode typiske påskekampanjer. Prisnivået er nå tilbake til, eller over, prisnivået før kampanjeperioden.